Dokumenty

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W kierunku jak najszerszego wykorzystania paliw alternatywnych – plan działania w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych zgodnie z art. 10 ust. 6 dyrektywy 2014/94 / UE, w tym ocena krajowych ram polityki zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2014/94 / UE COM(2017) 652 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 r. UE nr 1316/ 2016 ustanawiające instrument „Łącząc Europę”

Projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 26.04.2017 r.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych z dnia 29 marca 2017 r.