Warsztaty ‚Prowadzenie działań ratowniczych z udziałem samochodów zasilanych paliwem CNG, LNG’

Sprawozdanie – Fotorelacja

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Warsztatów, w trakcie których odbyła się popularyzacja projektu oraz promocja paliw alternatywnych CNG i LNG. Warsztaty odbyły się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W pierwszym dniu Warsztatów odbyły się wykłady, w drugim dniu prowadzono zajęcia praktyczne. Wśród Panelistów PIMOT wystąpili Sławomir Nestorowicz oraz Magdalena Rogulska, którzy zaprezentowali w czasie wydarzenia projekt PIMOT „‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’ oraz przedstawili swoje doświadczenia w wykorzystywaniu paliw CNG, LNG do zasilania pojazdów. Zespół projektu przeprowadził również badania ankietowe na temat wykorzystywania paliw metanowych oraz pojazdów NGV. Uczestnikom wydarzenia wręczono pamiątkowe Certyfikaty z udziału w Warsztatach.

Program Warsztatów

Prezentacja: Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie – PSP Poznań

Pierwszego dnia odbyły się wykłady związane z tematyką paliw gazowych, które prowadziło grono naukowe oraz doświadczeni specjaliści przedmiotowej tematyki. Podczas wykładów zaprezentowano zagadnienia związane z fizykochemią wybuchów gazów, studium przypadków podczas dochodzeń pożarowych pojazdów z instalacją gazową LPG, właściwości fizykochemiczne gazów CNG, LNG i LPG, konstrukcje zbiorników instalacji gazowych CNG I LNG oraz zasady BHP podczas działań ratowniczych przy zdarzeniach związanych z udziałem pojazdów zasilanych instalacjami gazowymi.
Drugi dzień warsztatów poświęcony był na zajęcia praktyczne, które przeprowadzono na poligonie szkolnym. Ta cześć zajęć wymagała podzielenia warsztatów na bloki tematyczne. Pierwszym tematem było praktyczne zaprezentowanie właściwości gazów CNG i LNG, głównie oddziaływania ich na różne przedmioty oraz osobiste wyposażenie strażaka. Poddanie działaniu medium na odzież strażaka uświadomiła o sposobie postępowania podczas działań ratowniczych. Następnie zaprezentowano właściwości palne LNG oraz sposoby gaszenia płonącego gazu z użyciem różnych środków gaśniczych. W kolejnym bloku tematycznym zaprezentowano pożar pojazdu oraz podstawy taktyki gaszenia pojazdu wyposażonego w instalację LPG.
Organizatorzy warsztatów zapewniają, że niniejsza tematyka i formuła praktyczna zajęć będzie kontynuowana ze względu na duże zainteresowanie oraz konieczność wypracowania materiałów dydaktycznych dla szkół i ośrodków szkolenia.
Ponadto organizatorzy składają podziękowania wszystkim partnerom warsztatów, bez których część praktyczna nie mogłaby się odbyć.