Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – wsparcie rozwoju wykorzystania gazu ziemnego CNG i LNG w transporcie

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ustawa określa:
1) zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, zwanej dalej „infrastrukturą paliw alternatywnych”, w tym wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura;
2) obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
3) obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych;
4) warunki funkcjonowania stref czystego transportu;
5) Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2018-02-07
Data wydania: 2018-01-11
Data wejścia w życie: 2018-02-22
Uwagi:
1) art. 3 ust. 1 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
2) art. 24 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
3) art. 34 i art. 35 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
4) art. 36 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.;
5) art. 39 ust. 2 wchodzi w życie zdniem 23 sierpnia 2018 r.;
6) art. 41 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018 r.;
7) art. 42 i art. 69, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
8) art. 49 pkt 6, wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r.;
9) art. 55: a) pkt 1 w zakresie dodawanego art. 65 l ust. 4 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.,
b) pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

‚Uwarunkowania prawne rozwoju rynku CNG i LNG’ – artykuł w miesięczniku ‚Paliwa Płynne’ Polskiej Izby Paliw Płynnych

 

Artykuł Dagny Zakrzewskiej z zespołu Projektu „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”ukazał się na łamach miesięcznika ‚Paliwa Płynne” Polskiej Izby Paliw Płynnych. Dagna Zakrzewska jest Specjalistą ds. ochrony środowiska w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją ze styczniowego numeru ‚Paliwa Płynne’.

Zakrzewska D., Uwarunkowania prawne  rozwoju rynku CNG i LNG, Paliwa Płynne, 2018; 36-39.

 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Prezydent RP Andrzej Duda 5 lutego 2018 r. podpisał opracowaną przez Ministerstwo Energii ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Minister Tchórzewski podkreślił, że  przyjęcie rozwiązań zaproponowanych w ustawie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, natomiast rozwój rynku paliw alternatywnych w transporcie może znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w miastach oraz  pozwoli Polsce również na stworzenie nowych gałęzi przemysłu i przyczyni się do stymulowania wzrostu gospodarczego.

Odpowiedzialny w resorcie energii za rozwój elektromobilności wiceminister Michał Kurtyka podkreśla z kolei, że przyjęcie ustawy to kolejny krok w kierunku wykorzystania potencjału innowacyjności w sektorze energetyki. Dodaje, że opracowując przepisy ustawy Ministerstwo Energii ściśle współpracowało ze stroną społeczną. – Dzięki temu rozwiązania zaproponowane w ustawie w sposób kompleksowy odpowiadają na oczekiwania i potrzeby rynku oraz potencjalnych użytkowników tej formy transportu – akcentuje podsekretarz stanu w resorcie energii.

Rozwój infrastruktury

Przepisy ustawy mają również pomóc w rozwoju transportu publicznego napędzanego paliwami alternatywnymi.

Ustawa tworzy także podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury tankowania CNG/LNG i określa zasady tworzenia i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie. Do końca 2020 r.  70 punktów tankowania CNG, rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych.

Nowe możliwości przeciwdziałania  zanieczyszczeniu powietrza

Ustawa daje samorządom możliwość wprowadzenia stref czystego transportu, do których wjazd będą miały tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Będzie to skuteczne narzędzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza tzw. niską emisją, do powstania której przyczynia się w dużej mierze wzmożony ruch samochodowy.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (wersja po zakończeniu prac w parlamencie)