Projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r. przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz zarekomendowała jego pilne przekazanie do procedowania przez parlament.

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest pierwszym dokumentem ujmującym całościowo, od strony regulacyjnej, zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych. Celem projektu ustawy, przygotowanego przez Ministerstwo Energii, jest stymulowanie rozwoju  zastosowania paliw alternatywnych w transporcie.  Ponadto, wzrost zastosowania paliw alternatywnych w transporcie będzie niósł za sobą rozwój nowoczesnych technologii na rynku polskim.

Projekt ustawy określa m.in. zasady budowy sieci bazowej infrastruktury dla dystrybucji paliw alternatywnych w celu stworzenia sprzyjających warunków do jej powstawania. Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na swobodne przemieszczanie się na terenie kraju samochodów o napędzie opartym na paliwach alternatywnych. Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w marcu 2017 r. Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych sieć bazową 70 stacji gazu ziemnego CNG, zlokalizowanych w miastach oraz wzdłuż kluczowych tras szybkiego ruchu. Wskazano również zasady funkcjonowania tej infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za budowę i zarządzanie stacjami ładowania i stacjami gazu ziemnego. Powinno to umożliwić powstawanie sieci bazowej infrastruktury tych paliw, a tym samym przyczynić się do realizacji celów ustawy i Krajowych ram.

Projektowana regulacja zakłada również możliwość powstawania w miastach stref czystego transportu, po których będą mogły poruszać się pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi – energią elektryczną, gazem ziemnym lub wodorem. Powyższe rozwiązanie ma na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza w dużych miastach, tj. w miejscach gdzie zazwyczaj mamy do czynienia z najwyższym stężeniem zanieczyszczeń.  Projektowana ustawa stanowi drugi etap wdrażania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych do polskiego porządku prawnego. Poprzedziły ją ww. Krajowe ramy…, które są dokumentem strategicznym formułującym cele i instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do gazu ziemnego CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym. Przyjęcie ustawy stanowi kluczowy element rozwoju rynku paliw alternatywnych w Polsce.

Zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG

Zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG

Ministerstwo Finansów przesłało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy z dnia 5 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Przedmiotowy projekt był przedmiotem uzgodnień i konsultacji publicznych na przełomie września i października br. natomiast aktualnie udostępniona wersja projektu została rozszerzona o regulację dotyczącą wprowadzenia preferencji podatkowej dla gazu ziemnego CNG i LNG w postaci zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych. Jest to kolejny krok w rozwoju rynku alternatywnych ekologicznych paliw metanowych w Polsce i poprawy bezpieczeństwa transportu w kraju.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303405/12460552/12460553/dokument320555.pdf

W uzasadnieniu Ministerstwa Finansów do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym czytamy:

Projekt wprowadza zerową stawkę akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych, co wymaga dodania nowego przepisu w brzmieniu zaproponowanym w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa. W obecnym stanie prawnym gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych jest opodatkowany, w zależności od jego stanu skupienia stawką akcyzy w wysokości: – skroplony gaz ziemny (LNG) – 670 zł/1000 kg, – sprężony gaz ziemny (CNG) – 10,50 zł/GJ. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG będzie bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju, który oprócz oczywistych korzyści ekologicznych pozytywnie wpłynie na realizację rządowej polityki gazyfikacji kraju. Szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi także element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju. Gaz ziemny jest paliwem zawierającym ponad 90% metanu, które w postaci sprężonej (CNG) lub skroplonej (LNG) nadaje się do napędzania niskoemisyjnych pojazdów, np. komunikacji miejskiej w centrach dużych miast. Gaz ziemny jest jednym z najbardziej ekologicznych i ekonomicznych paliw silnikowych. CNG umożliwia ograniczenie emisji zanieczyszczeń spalin, wyeliminowanie emisji substancji rakotwórczych, 99-procentową redukcję zadymienia i smogu, 40-procentowe obniżenie poziomu hałasu. Gaz ziemny (metan) zawiera na jednostkę energetyczną mniej związków węgla niż jakiekolwiek paliwa kopalne. Stąd emisja zarówno CO, jak i CO2, jest mniejsza dla tej technologii niż np. dla benzyny czy ON. Autobusy komunikacji miejskiej zasilane CNG jeżdżą w wielu polskich miastach m.in. w Mielcu, Warszawie, Słupsku, Tarnowie, Gdyni, Tychach, Zamościu, jednak prawdziwym liderem pod względem liczebności taboru jest Rzeszów, gdzie jeździ co piąty taki autobus. Producenci autobusów pracują także nad rozwiązaniami hybrydowymi gazowo-elektrycznymi. W odróżnieniu od ropy naftowej, w Polsce aż 27,5% łącznego zużycia tego paliwa zaspokajane jest ze złóż krajowych. Gazoport LNG w Świnoujściu może zabezpieczyć ok. 40% krajowej konsumpcji gazu. Głównymi dostawcami LNG do Polski są Katar, Norwegia i USA. Roczna konsumpcja krajowa gazu ziemnego jako paliwa w transporcie (głównie CNG) to ok. 20 mln m3, co stanowi ok. 0,1% sprzedawanego w Polsce gazu. Proporcja ta jest zbliżona w przypadku ropopochodnych paliw silnikowych. Obecnie cena gazu CNG to około 3,30 zł/m3 w tym podatek akcyzowy zawarty w cenie to 33 gr.