Mapa optymalnej lokalizacji stacji paliw CNG i LNG wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski

Badania terenowe w zakresie wyznaczenia optymalnej lokalizacji infrastruktury stacji paliw alternatywnych CNG i LNG zakończone.

Przedstawiamy optymalną lokalizację stacji tankowania sprężonego i skroplonego gazu ziemnego wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski, badania zrealizowano w ramach Projektu CEF Transport.

Mapa wskazuje 30 potencjalnych lokalizacji budowy punktów napełnienia paliwami metanowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu wyznaczenia optymalnych lokalizacji sieci stacji alternatywnych paliw metanowych opracowano studium, dotyczące badania terenowego i analizy wyników w zakresie optymalnej lokalizacji infrastruktury stacji paliw alternatywnych wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski.

Cele badania:

  1. Wybór, wraz z uzasadnieniem, metody badawczej, określającej optymalną lokalizację stacji paliw alternatywnych w Polsce.
  2. Określenie optymalnego rozmieszczenia i liczby publicznie dostępnych stacji umożliwiających napełnianie pojazdów gazem CNG/LNG wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski.
  3. Wizualizacja rozmieszczenia lokalizacji stacji oferujących paliwa alternatywne na terenie Polski wraz z uzasadnieniem wyboru.
  4. Określenie barier i ograniczeń pojawiających się podczas typowania miejsc przeznaczonych pod budowę stacji paliw alternatywnych.

W pierwszym etapie badania wytypowanych zostało 36 punktów startowych spełniających ustalone w ramach projektu kryteria doboru próby oraz przygotowano kwestionariusze badawcze. Zarówno punkty startowe jak i kwestionariusze zostały zweryfikowane podczas I Panelu Ekspertów oraz pilotażowego badania.

W wybranych punktach startowych przeprowadzono 304 wywiady w tym 196 wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz 108 wywiadów z dysponentami gruntów.

Działanie pozwoliło wskazać na 30 potencjalnych lokalizacji dla budowy stacji tankowania CNG lub/i LNG.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że pomimo wysokiej świadomości na temat paliw alternatywnych, szczególnie wśród przedstawicieli firm, istnieją obawy wskazujące na potrzebę uświadamiania o technologii, jaka jest stosowana przy paliwach metanowych. Wskazana byłaby akcja informacyjna lub przeprowadzenie szkoleń w tematyce paliw alternatywnych. Korzystne dla przedsięwzięcia byłoby wprowadzanie paliw alternatywnych na istniejących już stacjach. Zminimalizuje to koszty związane z formalnościami prawnymi oraz odpowiednim dostosowaniem działki pod zabudowę.

Istotnym aspektem są również potencjalni klienci. W badaniu jedynie 2 firmy zadeklarowały posiadanie w swojej flocie pojazdów zasilanych paliwami metanowymi, a niespełna 10% badanych firm z flotą przewiduje możliwość poszerzenia swojej floty o pojazdy tego typu w perspektywie 2 lat. Z punktu widzenia przedsiębiorców modernizacja pojazdów jest nieopłacalna. Przedsiębiorcy wskazują na dość ubogą krajową infrastrukturę. Jest to jeden z głównych powodów braku zainteresowania zakupem pojazdów zasilanych paliwami metanowymi.