Krajowe ramy polityki rozwoju paliw alternatywnych – konsultacje publiczne

Przemysłowy Instytut Motoryzacji przedstawił Ministrowi Energii uwagi związane z polityką rozwoju paliw alternatywnych w Polsce.

„Krajowe ramy polityki rozwoju paliw alternatywnych” są dokumentem, który przedstawia instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego (CNG i LNG) stosowanych w transporcie. Przemysłowy Instytut Motoryzacji w ramach realizacji projektu „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” postawił sobie za cel przeprowadzenie analizy istniejących regulacji prawnych, a także znalezienie odpowiednich rozwiązań, które umożliwiłyby wsparcie i rozwój rynku paliw alternatywnych oraz budowę właściwej infrastruktury. W ramach konsultacji publicznych, PIMOT skierował do Ministerstwa Energii uwagi dotyczące „Krajowych ram polityki rozwoju paliw alternatywnych”.

http://lcng.pimot.eu/attachments/article/879/Stanowisko%20PIMOT.pdf

14.10.2016