Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Prezydent RP Andrzej Duda 5 lutego 2018 r. podpisał opracowaną przez Ministerstwo Energii ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Minister Tchórzewski podkreślił, że  przyjęcie rozwiązań zaproponowanych w ustawie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, natomiast rozwój rynku paliw alternatywnych w transporcie może znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w miastach oraz  pozwoli Polsce również na stworzenie nowych gałęzi przemysłu i przyczyni się do stymulowania wzrostu gospodarczego.

Odpowiedzialny w resorcie energii za rozwój elektromobilności wiceminister Michał Kurtyka podkreśla z kolei, że przyjęcie ustawy to kolejny krok w kierunku wykorzystania potencjału innowacyjności w sektorze energetyki. Dodaje, że opracowując przepisy ustawy Ministerstwo Energii ściśle współpracowało ze stroną społeczną. – Dzięki temu rozwiązania zaproponowane w ustawie w sposób kompleksowy odpowiadają na oczekiwania i potrzeby rynku oraz potencjalnych użytkowników tej formy transportu – akcentuje podsekretarz stanu w resorcie energii.

Rozwój infrastruktury

Przepisy ustawy mają również pomóc w rozwoju transportu publicznego napędzanego paliwami alternatywnymi.

Ustawa tworzy także podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury tankowania CNG/LNG i określa zasady tworzenia i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie. Do końca 2020 r.  70 punktów tankowania CNG, rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych.

Nowe możliwości przeciwdziałania  zanieczyszczeniu powietrza

Ustawa daje samorządom możliwość wprowadzenia stref czystego transportu, do których wjazd będą miały tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Będzie to skuteczne narzędzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza tzw. niską emisją, do powstania której przyczynia się w dużej mierze wzmożony ruch samochodowy.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (wersja po zakończeniu prac w parlamencie)

CNG Stacja Tankowania UNIWAR Gorzyczki Nowa infrastruktura tankowania metanu w Polsce

W dniu 23 stycznia 2018 roku odbyło się otwarcie nowej stacji CNG w Gorzycach przy węźle autostrady A1.

Stacja tankowania CNG przy autostradzie A1 – Stacja Paliw UNIWAR Gorzyczki jest kolejną nowootwartą, ogólnodostępną stacją tankowania sprężonego gazu ziemnego CNG w Polsce.

Adres: Powstańców Śląskich 243, 44-340 Łaziska
Telefon: 32 472 35 00
E-mail: stacja4@uniwar.pl
Godziny pracy: 24h/7
Płatność: gotówka, karty płatnicze
Cena CNG: 3,33 zł/Nm3
Złącze tankowania: NGV-1
Lokalizacja: autostradowa stacja paliw z obsługą podróżnych
Udogodnienia dla podróżnych – toaleta i prysznic, sklep, barek kawowy, bistro, restauracja (McDonald’s), zakup winiet, zakup ViaToll, kantor, bankomat, siłownia napowietrzna, serwis CB radio.
Współrzędne GPS: 49.944351, 18.430099 (49°56’39.7″N 18°25’48.4″E)
Lokalizacja Mapy Google: link

Tankowanie CNG na stacji UNIWAR
Obiekt mieści się przy węźle Gorzyce na autostradzie A1. Stacja dostępna jest dla pojazdów poruszających zarówno w kierunku granicy z Czeską Republiką, jak i w stronę Gliwic.

Stacja jest czynna w trybie całodobowym dla wszystkich klientów.

Na stacji zamontowano dwustanowiskowy dystrybutor tankowania CNG z końcówkami NGV-1 oraz stanowisko tankowania CNG dedykowane dla aut ciężarowych.
Gaz ziemny pobierany jest ze zbiorników buforowych. Dla CNG ustawiono dedykowany bufor posiadający 1.500 L pojemności wodnej.
Zamontowana infrastruktura została zaprojektowana dla zatankowania w ciągu kilku minut auta użytkowego na gaz ziemny.
Płatności za zatankowane paliwo można rozliczyć gotówką (PLN oraz CZK), jak i kartą płatniczą.
Obiekt oferuje wszelkie możliwe udogodnienia dla podróżnych – toaletę i prysznic, sklep, barek kawowy, zakup winiet, kantor, bankomat, siłownię napowietrzną.
Dostawy gazu sieciowego dla stacji UNIWAR realizuje Cryogas M&T Poland S.A.
Trwają prace nad poszerzeniem funkcjonalności stacji o możliwość tankowania skroplonego gazu ziemnego LNG do pojazdów.

CNG, LNG gaz ziemny w transporcie – Komunikaty NGVA Europe Popularyzacja projektu na rynku alternatywnych paliw metanowych

W ramach realizowanego projektu została podjęta współpraca z międzynardowymi organizacjami proekologicznymi, zaimującymi się popularyzacją wykorzytania gazu ziemnego CNG i LNG w transporcie.

Jedną z tych organizacji jest NGVA Europe. NGVA Europe jest europejskim stowarzyszeniem promującym wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa do napędzania pojazdów.

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatami NGVA Europe:

https://www.ngva.eu/downloads/news/2017-11-08-PR-NGVA_Europe_on_Mobility_Package.pdf

https://www.ngva.eu/downloads/news/2017_10_27_Gas_Industry_joint_letter.pdf

https://www.ngva.eu/downloads/news/2017-10-16 Why%20transport%20needs%20g-mobility-vF.pdf

Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został skierowany do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został skierowany do Sejmu, zgodnie z uzasadnieniem projekt określa zasady sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych, zasady działania podmiotów na rynku paliw alternatywnych, regulacji w zakresie informowania konsumentów oraz przepisów technicznych dla tej infrastruktury; wprowadzenia w życie instrumentów wsparcia rozwoju transportu elektrycznego oraz gazu ziemnego CNG i LNG wykorzystywanego w transporcie.

LNG dostawa skroplonego gazu ziemnego do Europy

LNG Centrica Company Limited (Centrica) i PGNiG S.A.  21 listopada 2017 r. podpisały pierwszy średnioterminowy kontrakt na import amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG). Podpisana umowa jest precedensem na skalę europejską i pierwszym kontraktem na dostawy amerykańskiego LNG do Europy Środkowej i Północnej.  – Jesteśmy świadkami tworzenia się nowego modelu światowego rynku gazu – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Szef resortu energii podkreśla, że dzisiejsza umowa wpisuje się w rządową politykę dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. – Konsekwentnie podejmujemy działania zmierzające do zwiększenia udziału LNG w polskim bilansie paliwowo-energetycznym. Do Terminala LNG w Świnoujściu docierają już dostawy z Kataru, Norwegii i USA – podkreśla minister Tchórzewski.

Zaznacza, że nowy kontrakt daje możliwość na pozyskiwanie LNG z rynku amerykańskiego nie tylko w formule spot, ale również po raz pierwszy w historii w formie regularnej. W ramach kontraktu przewidziano dostawy do 9 ładunków LNG. – Umowa potwierdza znaczenie i atrakcyjność Terminala LNG dla Polski i dlatego w ostatnim czasie podjęta została decyzja o rozbudowie tej infrastruktury do 7,5 mld m3 – zauważa minister energii.

Drugim elementem polityki dywersyfikacji kierunków i dostawców gazu ziemnego jest gazociąg z Norwegii do Polski – Baltic Pipe. W październiku zakończyło się badanie zapotrzebowania rynku na gaz ziemny z Norwegii. Jego wyniki są pozytywne. – Projekt zostanie zrealizowany najpóźniej do roku 2022. Wtedy Polska uzyska też pełną niezależność gazową – dodaje minister Tchórzewski.

Podkreśla, że USA są strategicznym sojusznikiem Polski, a prowadzona przez nich polityka energetyczna jest racjonalna i przewidywalna. – Podpisany kontrakt daje szanse na większą stabilność dostaw. Cena kontraktu jest tajemnicą handlową spółek, należy jednak podkreślić, że jest ona rynkowa i konkurencyjna, a prognozy, dotyczące wysokich kosztów i braku konkurencyjności amerykańskiego LNG względem gazu rosyjskiego w Europie, nie sprawdziły się – komentuje szef ME.

Jego zdaniem ogłoszone dziś porozumienie w sprawie kontraktu na dostawy LNG do Świnoujścia to kolejny krok do budowy polskiego bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i uniezależniania się od dostaw z Rosji.

Piecioletni kontrakt wejdzie w życie w 2018 r., a dostawy LNG będą pochodzić z terminalu skraplającego Sabine Pass zlokalizowanego w USA w Luizjanie. Kontrakt został zawarty przez biuro tradingowe PGNIG w Londynie utworzone w marcu 2017r.

Spotkanie przedstawicieli Government Support Group (GSG) on the cooperation to suport Clean Power for Transport in Europe w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Energii odbyło się spotkanie przedstawicieli Government Support Group (GSG) on the cooperation to suport Clean Power for Transport in Europe. Celem istnienia grupy GSG jest bliska współpraca państw członkowskich UE w zakresie wymiany doświadczeń i koordynacji rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie.

Działania grupy mają pomóc państwom członkowskim w sprawnym wdrożeniu dyrektywy 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz pozwolić na stworzenie transeuropejskiej sieci infrastruktury paliw alternatywnych. Członkowie grupy wspierają także rządy poszczególnych państw członkowskich w rozwoju zeroemisyjnych oraz niskoemisyjnych środków transportu.

Podczas spotkania członkowie GSG – przedstawiciele Holandii, Belgii, Francji, Niemiec, Słowenii, Szwecji, Austrii, Czech oraz Polski – przedstawili zaktualizowane informacje dotyczące wdrażania dyrektywy. Omówili również stopień realizacji Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, wyznaczających kierunek zmian oraz określających instrumenty wsparcia dla rozwoju elektromobilności i paliw alternatywnych.

Przedmiotem rozmów były także zagadnienia związane z tzw. pakietem zimowym, dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II), regulacjami w sprawie ograniczenia emisji CO2 w samochodach osobowych, zagadnieniami zrównoważonej mobilności czy kwestiami podejścia do Synergy i DGMove.

Uczestnicy spotkania wymienili się również spostrzeżeniami w zakresie obowiązków nakładanych na państwa członkowskie przez UE, a także dyskutowano nad sposobami wdrażania dyrektywy. Wymiana doświadczeń na szczeblu międzynarodowym, stanowi istotny element pracy nad nowymi regulacjami w zakresie tworzenia sieci infrastruktury paliw alternatywnych.

Uczestnictwo przedstawicieli Polski w spotkaniach na szczeblu europejskim daje możliwość zdobycia cennych informacji w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu możliwy będzie rozwój nowych sektorów polskiej gospodarki, a tym samym tworzenie kolejnych inwestycji.

Projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r. przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz zarekomendowała jego pilne przekazanie do procedowania przez parlament.

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest pierwszym dokumentem ujmującym całościowo, od strony regulacyjnej, zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych. Celem projektu ustawy, przygotowanego przez Ministerstwo Energii, jest stymulowanie rozwoju  zastosowania paliw alternatywnych w transporcie.  Ponadto, wzrost zastosowania paliw alternatywnych w transporcie będzie niósł za sobą rozwój nowoczesnych technologii na rynku polskim.

Projekt ustawy określa m.in. zasady budowy sieci bazowej infrastruktury dla dystrybucji paliw alternatywnych w celu stworzenia sprzyjających warunków do jej powstawania. Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na swobodne przemieszczanie się na terenie kraju samochodów o napędzie opartym na paliwach alternatywnych. Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w marcu 2017 r. Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych sieć bazową 70 stacji gazu ziemnego CNG, zlokalizowanych w miastach oraz wzdłuż kluczowych tras szybkiego ruchu. Wskazano również zasady funkcjonowania tej infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za budowę i zarządzanie stacjami ładowania i stacjami gazu ziemnego. Powinno to umożliwić powstawanie sieci bazowej infrastruktury tych paliw, a tym samym przyczynić się do realizacji celów ustawy i Krajowych ram.

Projektowana regulacja zakłada również możliwość powstawania w miastach stref czystego transportu, po których będą mogły poruszać się pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi – energią elektryczną, gazem ziemnym lub wodorem. Powyższe rozwiązanie ma na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza w dużych miastach, tj. w miejscach gdzie zazwyczaj mamy do czynienia z najwyższym stężeniem zanieczyszczeń.  Projektowana ustawa stanowi drugi etap wdrażania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych do polskiego porządku prawnego. Poprzedziły ją ww. Krajowe ramy…, które są dokumentem strategicznym formułującym cele i instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do gazu ziemnego CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym. Przyjęcie ustawy stanowi kluczowy element rozwoju rynku paliw alternatywnych w Polsce.

Zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG

Zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG

Ministerstwo Finansów przesłało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy z dnia 5 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Przedmiotowy projekt był przedmiotem uzgodnień i konsultacji publicznych na przełomie września i października br. natomiast aktualnie udostępniona wersja projektu została rozszerzona o regulację dotyczącą wprowadzenia preferencji podatkowej dla gazu ziemnego CNG i LNG w postaci zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych. Jest to kolejny krok w rozwoju rynku alternatywnych ekologicznych paliw metanowych w Polsce i poprawy bezpieczeństwa transportu w kraju.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303405/12460552/12460553/dokument320555.pdf

W uzasadnieniu Ministerstwa Finansów do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym czytamy:

Projekt wprowadza zerową stawkę akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych, co wymaga dodania nowego przepisu w brzmieniu zaproponowanym w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa. W obecnym stanie prawnym gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych jest opodatkowany, w zależności od jego stanu skupienia stawką akcyzy w wysokości: – skroplony gaz ziemny (LNG) – 670 zł/1000 kg, – sprężony gaz ziemny (CNG) – 10,50 zł/GJ. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG będzie bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju, który oprócz oczywistych korzyści ekologicznych pozytywnie wpłynie na realizację rządowej polityki gazyfikacji kraju. Szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi także element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju. Gaz ziemny jest paliwem zawierającym ponad 90% metanu, które w postaci sprężonej (CNG) lub skroplonej (LNG) nadaje się do napędzania niskoemisyjnych pojazdów, np. komunikacji miejskiej w centrach dużych miast. Gaz ziemny jest jednym z najbardziej ekologicznych i ekonomicznych paliw silnikowych. CNG umożliwia ograniczenie emisji zanieczyszczeń spalin, wyeliminowanie emisji substancji rakotwórczych, 99-procentową redukcję zadymienia i smogu, 40-procentowe obniżenie poziomu hałasu. Gaz ziemny (metan) zawiera na jednostkę energetyczną mniej związków węgla niż jakiekolwiek paliwa kopalne. Stąd emisja zarówno CO, jak i CO2, jest mniejsza dla tej technologii niż np. dla benzyny czy ON. Autobusy komunikacji miejskiej zasilane CNG jeżdżą w wielu polskich miastach m.in. w Mielcu, Warszawie, Słupsku, Tarnowie, Gdyni, Tychach, Zamościu, jednak prawdziwym liderem pod względem liczebności taboru jest Rzeszów, gdzie jeździ co piąty taki autobus. Producenci autobusów pracują także nad rozwiązaniami hybrydowymi gazowo-elektrycznymi. W odróżnieniu od ropy naftowej, w Polsce aż 27,5% łącznego zużycia tego paliwa zaspokajane jest ze złóż krajowych. Gazoport LNG w Świnoujściu może zabezpieczyć ok. 40% krajowej konsumpcji gazu. Głównymi dostawcami LNG do Polski są Katar, Norwegia i USA. Roczna konsumpcja krajowa gazu ziemnego jako paliwa w transporcie (głównie CNG) to ok. 20 mln m3, co stanowi ok. 0,1% sprzedawanego w Polsce gazu. Proporcja ta jest zbliżona w przypadku ropopochodnych paliw silnikowych. Obecnie cena gazu CNG to około 3,30 zł/m3 w tym podatek akcyzowy zawarty w cenie to 33 gr. 

 

Konferencja ‚Instrument Łącząc Europę – dokonania i perspektywy’

W dniu 24 listopada 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyła się Konferencja Instrument “Łącząc Europę” – dokonania i perspektywy. Wkład instrumentu w budowę krajowej infrastruktury transportowej. Tematem Konferencji było podsumowanie polskich projektów transpotowych Programu finansowego CEF – Connecting Europe Facility.

W Konferencji Ministerstwa Rozwoju brali udział również Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji Karol Zielonka oraz dr Magdalena Rogulska, którzy reprezentowali Projekt CEF PIMOT ‚Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T’.

Ponadto, w czasie Konferencji uroczyście wręczono umowy dla 10 polskich projektów  wybranych w konkursie CEF – Transport 2016.  Andreas Boschen, Dyrektor Departamentu CEF w Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci przy Komisji Europejskiej podkreślił znaczenie i wielkość inwestycji realizowanych w Polsce z finansowaniem z instrumentu CEF. Przedstawicielom beneficjentów gratulował Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Łączna wartość wspartych projektów to ponad 1 mld euro, a kwota dofinansowania wynosi łącznie ok. 826 mln euro. Beneficjentem 4 projektów dotyczących modernizacji linii E30, E75, E65 oraz wdrażania ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) na głównych liniach kolejowych w Polsce jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Beneficjentami projektów wyłonionych podczas ostatniego konkursu CEF – Transport są również: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PKP CARGO S.A., Miasto Kraków, Remontowa LNG Systems Sp. z o.o., Lotos Paliwa Sp. z o.o., Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Pełna lista polskich projektów, które otrzymały dofinansowanie – do pobrania